Skip to main content

Burgerinitiatieven belicht.

Datum van publicatie: 2022-10-17

Burgerparticipatie is een thema dat meer en meer aandacht krijgt in het lokaal bestuur. Gemeenten zoeken naar nieuwe manieren om inwoners bij het bestuur te betrekken. De tijd dat de overheid wist wat goed is voor de mensen is nu eenmaal definitief voorbij. De gemeente Venlo is in dit opzicht geen uitzondering. In 2012 boog een raadswerkgroep in Venlo zich al over dit onderwerp en publiceerde de notitie ‘Burgers aan zet’ over lokale invulling van burgerparticipatie. In die jaren daarna volgden ook diverse beleidsdocumenten waarin aandacht was voor burgerparticipatie. Ook in het recente coalitieakkoord geeft het college aan te zoeken naar wegen om burgers actiever te betrekken bij vraagstukken in de samenleving.
De rekenkamer wil met dit rapport inzicht bieden in de praktijk van ongevraagde burgerinitiatieven in Venlo: welke plannen en projecten betreft het, welke ondersteuning hebben ze nodig, wat gebeurt er als ze contact zoeken met de gemeente, en waar leidt dit toe? Door deze vragen van een antwoord te voorzien, kunnen raad en college in gesprek gaan over de vraag hoe de gemeente zich beter kan voorbereiden op toekomstige initiatieven. Iedereen is immers gediend met actieve burgers die zelf een bijdrage willen leveren aan een betere en mooiere stad, en een gemeente die gericht kan ondersteunen bij de realisatie daarvan.

Centrale onderzoeksvraag

Welke ongevraagde grotere burgerinitiatieven zijn in Venlo bij de gemeente voorgelegd, wat zijn de maatschappelijke
effecten daarvan en hoe ervaren initiatiefnemers de besluitvormingsprocessen rondom burgerinitiatieven?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Venlo
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Debbie Steens
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Universiteit Wageningen