Skip to main content

Burgerinitiatieven gemeente ’s-Hertogenbosch

Datum van publicatie: 2022-02-03

De Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch heeft onderzoek verricht naar de responsiviteit van de gemeente ‘s-Hertogenbosch ten aanzien van initiatieven en ideeën van haar inwoners. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de vraag of inwoners initiatieven nemen om de stad verder te ontwikkelen en daarbij de ruimte krijgen van de gemeente om dat te doen. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente op veel terreinen aandacht heeft voor burgerinitiatieven en hiervoor verschillende beleidsinstrumenten in het leven heeft geroepen. De gemeente neemt een responsieve rol op zich die aansluit bij beweging die er buiten al is.

De Rekenkamercommissie adviseert om de inhoudelijke beleidsdoelstellingen achter het stimuleren van burgerinitiatieven nog eens tegen het licht te houden en daarbij te kijken naar de maatschappelijke impact van en samenhang tussen alle regelingen die gericht zijn op de stimulering van burgerinitiatieven. De Rekenkamercommissie heeft vijf aanbevelingen geformuleerd.

Centrale onderzoeksvraag

  1. Welke visie, welk beleid en welke procedures gelden binnen de gemeente voor het ontvangen en verwerken van initiatieven van inwoners? Hoe responsief is de gemeente ten aanzien van ideeën en initiatieven van inwoners?
  2. Aan welke en aan hoeveel initiatieven wordt het wijk-, buurt- en dorpsbudget bij de gemeente ’s-Hertogenbosch besteed, hoe verloopt de aanvraag- en toekenningsprocedure en waar liggen de (beslis)bevoegdheden?
  3. Welke overige initiatieven zijn er 2018 door inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch geïnitieerd en hoe zijn deze initiatieven ondersteund?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Erik Wouters
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Het PON