Skip to main content

Burgers aan zet in Heemstede

Datum van publicatie: 04-11-2016

We hebben onderzocht welke ervaringen en inzichten het college, de ambtelijke organisatie, de raad en de participanten in burgerparticipatietrajecten op dit vlak hebben. Uit het onderzoek komt naar voren dat alle betrokkenen (college, raad, ambtenaren en participanten) vinden dat burgerparticipatie belangrijk is en constateren dat dit in toenemende mate plaatsvindt. Er zijn regelmatige en goede contacten tussen participanten en gemeente (ambtenaren, raad en college) en men ontwikkelt gezamenlijk creatieve aanpakken. Men is daar overwegend tevreden over. Het animo voor burgerparticipatie bij alle betrokkenen is de afgelopen jaren sterk gestegen en dat geldt ook voor de steun ervoor.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de effectiviteit van de verschillende vormen van burgerparticipatie in Heemstede en hoe wordt deze ervaren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Heemstede
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
van Eijsden
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)