Skip to main content

Centrumontwikkeling Oss. Werk aan de Winkel

Datum van publicatie: 2022-04-11

In het document ‘Koers Stadshart Oss’ uit 2016 is nadere richting gegeven aan de strategische koers voor het Stadshart Oss voor een aantal jaren. In het koersdocument is een strategische visie die bepaald is in 2016, maar de gewenste ontwikkelingen (die per opgave wel zijn beschreven) zijn niet in de tijd weggezet. De rekenkamercommissie brengt in beeld welke activiteiten tot en met december 2021 per opgave zijn geïnitieerd om de binnenstad van Oss aantrekkelijk te houden, c.q. de aantrekkelijkheid verder te verbeteren. Dit levert voor de gemeenteraad een beeld op van de huidige stand van zaken, waardoor de vraag beantwoord kan worden ‘liggen we op koers met de in 2016 uitgezette koers voor het Stadshart van Oss?’
Om een concreet inzicht te verkrijgen in de stand van zaken heeft de rekenkamercommissie een normenkader ontwikkeld waarin per opgave wordt uitgesplitst wat inmiddels wel is gerealiseerd (al dan niet in gewijzigde vorm), en wat (nog) niet is gerealiseerd.
De rekenkamer geeft een drietal aanbevelingen aan raad en college: zorg dat de actuele visie, ambities en ontwikkelrichtingen van omvangrijke en meerjarige projecten helder zijn voor alle belanghebbenden. Focus bij vaststelling en in rapportages op deze hoofdlijnen en een totaaloverzicht. Zorg ervoor dat de raad periodiek volledig wordt geïnformeerd over de stand van zaken. Houdt de strategische koers vanwege de steeds sneller opvolgende ontwikkelingen in het winkellandschap vaker dan vijfjaarlijks tegen het licht.

Centrale onderzoeksvraag

Welke activiteiten heeft de gemeente de afgelopen 5 jaar ondernomen in het licht van de 5 opgaven die in 2016 zijn bepaald en wat heeft dit tot nu toe opgeleverd?
De deelvragen die zijn geformueerd zijn: Welke activiteiten zijn ontplooid in de opgaven ‘Een compact centrum‘, ‘Meer verrassing
en beleving’, ‘Uitgesproken identiteit en authenticiteit‘, ‘Parkeren enbereikbaarheid ‘ en ‘Revitalisering
De Wal en omgeving‘ en tot welke resultaten heeft dit geleid?
Tenslotte is onderzocht wanneer en op welke wijze de raad de afgelopen jaren geïnformeerd is, wanneer en op welke wijze besluitvorming aan de raad is voorgelegd en of de in 2016 vastgestelde strategische koers nog actueel is of dat deze bijstelling behoeft.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Oss
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Margriet van Tulder
Onderzoek door
Rekenkamer zelf