Skip to main content

Citymarketing

Datum van publicatie: 2022-01-17

De rekenkamercommissie heeft onderzocht hoe het beleid rondom citymarketing is vormgegeven en hoe doeltreffend en doelmatig het beleid is. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de focus van citymarketing de afgelopen jaren voor Pijnacker-Nootdorp is verschoven van het aantrekken van nieuwe inwoners en bedrijven naar het behouden van inwoners en bedrijven. Dit is een gevolg van diverse ontwikkelingen, zoals de situatie op de woningmarkt en de zich vullende bedrijventerreinen. Citymarketing zet inmiddels zodoende in eerste instantie in op het versterken van de gemeenschapszin binnen de gemeente. In tweede instantie gaat het om het aantrekken van bezoekers.
Doordat er sprake is van een beperkt budget worden de middelen voor citymarketing zuinig en zeer specifiek ingezet. De doelen van citymarketing worden daarmee doelmatig bereikt. Citymarketing is ook doeltreffend in die zin dat de uitvoeringsdoelen grotendeels worden gerealiseerd. In hoeverre citymarketing doeltreffend is ten aanzien van het realiseren van maatschappelijke doelen is echter niet
duidelijk.
Door het beperkte budget staan de beschikbare middelen en de uitvoering centraal, in plaats van maatschappelijke doelen.
De raad heeft zijn kaderstellende rol enkele jaren geleden ingevuld met het vaststellen van het beleid en het beschikbaar stellen van budget, maar er daarna nauwelijks meer aandacht aan gegeven. Ook blijft soms ongewis wat het precieze effect van het citymarketingbeleid is.

Centrale onderzoeksvraag

1. Hoe zit het beleid omtrent citymarketing in elkaar: welke beleidsdoelen zijn er geformuleerd, welke rollen en verantwoordelijkheden zijn er en worden de doelen doeltreffend en doelmatig bereikt?
2. Is het beleid omtrent citymarketing zodanig inzichtelijk dat de raad zijn kaderstellende en controlerende rol kan vervullen en zo ja, heeft hij deze rol dan ook opgepakt?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Pijnacker-Nootdorp
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Jorden van der Haas
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Partners+Pröpper