Skip to main content

COMMUNICATIE DOOR DE GEMEENTE DE WOLDEN

Datum van publicatie: 2017-10-23

Eind 20151
is de rekenkamercommissie gestart met een onderzoek naar de uitvoering van
communicatie door de gemeente De Wolden. Aanleiding voor het onderzoek waren vragen vanuit de
raad, welke betrekking hebben op de wijze waarop het college en de ambtelijke organisatie omgaan
met meldingen, klachten, brieven en e-mails. Er waren vragen over tijdige beantwoording, niet
beantwoording en de aard en inhoud van brieven. Voor de rekenkamercommissie waren deze
signalen aanleiding om een onderzoek op te starten naar de wijze van communiceren door de
gemeente. Verschillende zaken zijn hierbij van belang: Krijgen inwoners op tijd antwoord op hun
vragen, verzoeken of meldingen? Zijn de brieven die de gemeente aan inwoners stuurt leesbaar en
begrijpelijk?
De maatschappelijke betekenis en actualiteit van dit onderzoeksthema blijken ook uit landelijk
onderzoek door de Nationale Ombudsman uit september 2016. De grootste ergernissen van burgers
in het contact met de overheid zijn volgens dit onderzoek dat medewerkers niet altijd deskundig
lijken om hen te helpen (51%), gevolgd door het niet weten waar men aan toe is (32%) en het lang
wachten op een reactie (29%).Een van de leerpunten uit dit onderzoek is het sneller oplossen van
problemen (52%) en een betere communicatie tussen overheid en burger (48%)

Centrale onderzoeksvraag

“Wat is de doeltreffendheid en de
doelmatigheid van de actieve en reactieve communicatie van de gemeente naar de inwoners?”

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
De Wolden
Provincie(s)
Drenthe
Ingestuurd door
Jeroen
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Loo van Eck