Skip to main content

Cultuurhistorie in kaart gebracht – provincie Zuid-Holland

Datum van publicatie: 08-05-2008

De Randstedelijke Rekenkamer heeft voor de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland een onderzoek uitgevoerd naar cultuurhistorie. Met dit onderzoek wil de Rekenkamer het provinciale beleid op het gebied van cultuurhistorie inzichtelijk maken, de uitvoering van dat beleid beoordelen en bepalen in welke mate de geformuleerde doelstellingen worden gerealiseerd.
Om een beter beeld te krijgen van de uitvoering van het cultuurhistorisch beleid heeft de Rekenkamer enkele gevalstudies gedaan; voor Zuid-Holland is gekeken naar de subsidiëring van molens en naar Fort Wierickerschans.

Centrale onderzoeksvraag

Welk beleid heeft de provincie op het gebied van cultuurhistorie ontwikkeld, hoe voert de provincie dit beleid uit, welke prestaties worden er geleverd en in hoeverre dragen deze bij aan het realiseren van de doelstellingen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
Onderzoek door
Rekenkamer zelf