Skip to main content

De afstemming tussen jeugdzorg en onderwijs

Datum van publicatie: 2019-11-26

Jeugdzorg en onderwijs zijn van elkaar te onderscheiden werkvelden waarin de gemeente verantwoordelijk is voor de taken op het gebied van de jeugdzorg en de onderwijsbesturen voor de uitvoering van het (passend) onderwijs. In beide beleidsterreinen is sprake van nauwe samenwerking op regionaal niveau (Zuid-Limburg en/of Maastricht-Heuvelland).
Er is een toenemende behoefte om het passend onderwijs en de jeugdzorg op elkaar af te stemmen. Onderwijsbesturen zijn verplicht ervoor te zorgen dat voor iedere leerling een passend onderwijsaanbod beschikbaar is. Gemeenten zijn verplicht adequate jeugdzorg aan te bieden aan jeugdigen die deze zorg nodig hebben. De ambitie in de jeugdzorg is om problemen zo vroeg mogelijk te signaleren zodat de ondersteuning zo ‘licht’ mogelijk kan zijn. Een ondersteuningsvraag die wordt geconstateerd moet leiden tot een passend antwoord, zo nodig met inzet van jeugdzorg. Om dit te waarborgen is afstemming tussen jeugdzorg en (passend) onderwijs belangrijk. Mede naar aanleiding van een vraag van de gemeenteraad richt dit onderzoek zich op de kaderstellende en de controlerende rol van de raad met betrekking tot de afstemming tussen jeugdzorg en passend onderwijs.
De hoofdconclusie is dat het voor de gemeenteraad niet eenvoudig is om zicht te krijgen op doelstellingen, implicaties en voortgang van de afstemming tussen jeugdzorg en onderwijs.

Centrale onderzoeksvraag

Welke kaders zijn door de gemeenteraad gesteld om te waarborgen dat de uitvoering van het passend onderwijs en de jeugdzorg in voldoende mate op elkaar zijn afgestemd en hoe wordt de gemeenteraad, in het kader van zijn controlerende rol, geïnformeerd over deze afstemming in de uitvoering?
De centrale onderzoeksvraag kan worden opgesplitst in de volgende deelvragen:
1. Wat zijn de formele bevoegdheden van het college met betrekking tot de afstemming van het passend onderwijs en de jeugdzorg en wat zijn de mogelijkheden van de gemeenteraad om hierop invloed uit te oefenen?
2. Welke beleidskaders zijn gesteld met betrekking tot de afstemming van het passend onderwijs en de jeugdzorg en in hoeverre is de gemeenteraad hierbij betrokken, c.q. betrokken geweest (kaderstellende rol van de gemeenteraad)?
3. Hoe wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de afstemming in de uitvoering en in hoeverre is de raad hierdoor in staat zijn controlerende rol gestalte te geven.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Maastricht
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Marjolein Heesbeen
Onderzoek door
Rekenkamer zelf