Skip to main content

De burger goed gehoord?

Datum van publicatie: 30-4-2020

De rekenkamercommissie heeft onderzocht hoe de gemeente klachten, bezwaarschriften en meldingen openbare ruimte afhandelt.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre heeft de gemeente uitvoering gegeven aan de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport ‘Betrokken burgers’? En hoe doeltreffend is de werkwijze van de gemeente anno 2019 als het gaat om de afhandeling van klachten, bezwaarschriften, beroepschriften en meldingen openbare ruimte?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Soest
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Marjolein Barel
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
I&O Research