Skip to main content

“De burger neemt het initiatief”, onderzoek naar burgerinitiatieven

Datum van publicatie: 31-05-2018

71 burgerinitiatieven zijn geanalyseerd op obstakels en stimulansen en de uitkomsten met verslag en video op de initiatiefwijzer geplaatst (website). Handreiking gemaakt met lessen en tips voor gemeenten en initiatiefnemers. Afgesloten met symposium.

WVOLV: Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest, Leidschendam-Voorburg

Centrale onderzoeksvraag

1. Welke vormen van burgerinitiatieven zijn er te onderscheiden en op welke terreinen zijn die actief?
2. Is er sprake van een gemeentelijk beleid ten aanzien van burgerinitiatieven en heeft de raad kaders gesteld ten aanzien van dit beleid? En zo ja, welke?
3. Wat werkt stimulerend of blokkerend voor het realiseren van doelen van burgerinitiatieven en welke lessen zijn hieruit te trekken (do’s en don’ts)?
4. Op welke wijze zouden raad, college en de ambtelijke organisatie de burgerinitiatieven kunnen faciliteren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Rini Teunissen
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Partners+Pröpper Noordwijk