Skip to main content

De gebiedsteams in Weststellingwerf

Datum van publicatie: 2020-11-30

Onderzoek naar het functioneren vijf jaar na de transitie

Centrale onderzoeksvraag

Het onderzoek heeft tot doel zicht te krijgen op het functioneren van de gebiedsteams en vast te stellen in hoeverre de gemeenteraad in staat is om te sturen op een efficiënt en effectief functioneren van deze teams

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Weststellingwerf
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Jellie Rijpma
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Regioplan