Skip to main content

De gemeente als bewindvoerder, een analyse van de maatschappelijke kosten en baten

Datum van publicatie: 2021-02-19

De laatste jaren is het aantal mensen met problematische schulden sterk toegenomen. Het rijk heeft in 2014 besloten dat bewindvoerders ingezet moeten worden om ook mensen met schuldenproblematiek te ondersteunen. Daardoor nam het beroep op bijzondere bijstand fors toe. Om een bezuiniging te realiseren heeft de gemeente in 2018 besloten om mensen die recht hadden op bijzondere bijstand zelf die bewindvoering aan te bieden. De Rekenkamer heeft onderzocht hoe deze beleidswijziging tot nog toe is uitgepakt. De Rekenkamer concludeert dat de doelstellingen die bij het vaststellen van deze beleidswijziging zijn geformuleerd niet volledig gerealiseerd zullen worden, zeker niet binnen de gestelde termijn. Dat houdt verband met het zgn. Puddingakkoord dat de gemeente met private bewindvoerders heeft gesloten om de overgang van (nieuwe) cliënten naar de gemeente soepel te laten verlopen. In het akkoord is een overgangsperiode vastgelegd tot eind 2021 waarin de cliënten van bewindvoerders die de overeenkomst hebben getekend, recht blijven houden op bijzondere bijstand. De nieuwe werkwijze levert op onderdelen een bijdrage aan de overige, meer inhoudelijke doelstellingen van het beleid, zo blijkt uit de beschikbare cijfers. De gemeente is beter in staat om zelf een passend aanbod te doen qua type ondersteuning. De gemeente houdt geen gegevens bij met betrekking tot de overgang van cliënten naar een andere (lichtere en/of goedkopere) vorm van ondersteuning.

Centrale onderzoeksvraag

Leidt het in eigen beheer van de gemeente nemen van beschermingsbewind tot de beoogde bezuiniging en welke effecten heeft deze omzetting voor het realiseren van de doelstellingen van beschermingsbewind?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Gemeente Groningen
Provincie(s)
Groningen
Ingestuurd door
Peter Kommerij
Onderzoek door
Rekenkamer zelf