Skip to main content

De inhuur van derden in Dongeradeel

Datum van publicatie: 01-12-2010

Gemeenten voeren een groot aantal verschillende taken uit. Daarvoor beschikken zij over een eigen ambtenarenapparaat. In beginsel is het de bedoeling dat met dat apparaat alle gemeentelijke werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Het komt echter voor dat taken en werkzaamheden worden uitbesteed aan derden. In opdracht van de rekenkamercommissie Noordoost Fryslân, de gezamenlijke Rekenkamercommissie van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel en Kollumerland c.a., is gedaan naar de inhuur van derden in de gemeente Dongeradeel.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de inhuur van derden in de gemeente Dongeradeel met betrekking tot de aspecten omvang, bekostiging, verantwoording en procedures?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Noordoost Fryslan
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Renny de Vries-Mulder
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)