Skip to main content

De inhuur van derden in Kollumerland c.a.

Datum van publicatie: 03-05-2010

Gemeenten voeren een groot aantal verschillende taken uit. Daarvoor beschikken zij over een eigen ambtenarenapparaat. In beginsel is het de bedoeling dat met dat apparaat alle gemeentelijke werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Het komt echter voor dat taken en werkzaamheden worden uitbesteed aan derden. In opdracht van de rekenkamercommissie Noordoost Fryslân, de gezamenlijke Rekenkamercommissie van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel en Kollumerland c.a., is onderzoek gedaan naar de inhuur van derden in de gemeente Kollumerland c.a.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de omvang van de inhuur van derden binnen de gemeente Kollumerland c.a. in de jaren 2008 en 2009, welke kosten waren daarmee gemoeid, hoe vond inhuur plaats, hoe werd daarover verantwoording afgelegd en hoe kan de inhuur van derden worden verklaard en beoordeeld?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Noordoost Fryslan
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Renny de Vries-Mulder
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)