Skip to main content

De jeugd aan het woord: Onderzoek naar de wensen en behoeften binnen de jeugdzorg

Datum van publicatie: 2021-09-09

In dit onderzoek naar de jeugdzorg heeft de Rekenkamercommissie Krimpenerwaard nadrukkelijk het cliëntperspectief centraal gezet: Wat vinden jeugdigen en ouders belangrijk?
Het onderzoek heeft als doel de gemeenteraad van Krimpenerwaard inzicht te verschaffen in wat de behoeften zijn van de gebruikers van jeugdzorg en in hoeverre de dagelijkse praktijk daarbij aansluit. Daarnaast wilde de RKC aanbevelingen doen om een mogelijk gat tussen behoeften en dagelijkse praktijk in de jeugdzorg te dichten.
De wensen en behoeften van jeugdigen en hun ouders zijn samengevat in een criterialijst. Deze criterialijst is vervolgens getoetst aan de dagelijkse praktijk. De ingezette onderzoeksmethoden zijn documentanalyse, interviews, groepsgesprekken en dossieranalyse.
Belangrijkste bevindingen:
Een belangrijke wens van jeugdigen in de gemeente Krimpenerwaard is het verbeteren van de
toegankelijkheid en laagdrempeligheid van de jeugdzorg. Ouders willen graag betere informatie over
waar zij precies terecht kunnen voor welke hulp. De drempel is daarbij hoog, omdat ‘jeugdzorg’
redelijk zwaar klinkt. Ook is het zo dat met name specialistische voorzieningen vaak buiten de regio
gehuisvest zijn. Daarnaast moeten cliënten (zowel jeugdigen als hun ouders) nog te vaak hun verhaal
een aantal keer doen en is er geen regievoerder.

Centrale onderzoeksvraag

Wat zijn de wensen en behoeften van cliënten/jeugdigen in de gemeente Krimpenerwaard op het gebied van jeugdzorg, in hoeverre sluiten deze aan bij de werkelijkheid en welke verbeterpunten zijn er mogelijk met betrekking tot beleid en uitvoering van de jeugdzorg?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Krimpenerwaard
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Patricia Feelders
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Radar