Skip to main content

De Jeugdzorg in Coevorden; een analyse van beleid, uitvoering en resultaten

Datum van publicatie: 26-6-2020

De rekenkamercommissie onderzocht hoe de uitvoering van de Jeugdwet is georganiseerd, hoe monitoring en sturing plaatsvinden en wat het effect is. Er is gekeken naar het beleid, de uitvoering, de informatieverstrekking en de effecten van dat beleid.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe heeft de gemeente Coevorden de uitvoering van de Jeugdwet georganiseerd, hoe vindt monitoring en sturing en wat is het effect.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie gemeente Coevorden
Provincie(s)
Drenthe
Ingestuurd door
Johan Kok
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Regioplan