Skip to main content

De kaderstellende rol van de gemeenteraad van Ridderkerk

Datum van publicatie: 24-11-2017

Door analyse van het kaderstellend optreden van de raad ontstaat een goed beeld van de mogelijkheden die de raad heeft op het gebied van kaderstelling, de mate waarin daarvan gebruik wordt gemaakt en de mogelijkheden tot verbetering.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre heeft de raad gebruik gemaakt van de kaderstellende verantwoordelijkheid bij vastgestelde startnotities en kaderstellende documenten in de periode 2014, 2015 en 2016?
Deelvragen:
Op welke wijze heeft de raad zijn ambities en hiermee de agenda voor de periode 2014-2016 bepaald?
• Welke doelen heeft de raad zichzelf gesteld in het coalitieakkoord 2014-2016 ten
aanzien van de kaderstellende verantwoordelijkheid van de raad?
• Hoe is de uitvoering van de ambities van de raad voor de periode 2014-2016 geborgd?
• Hoe en door wie wordt de raadsagenda bepaald en vastgesteld?
• Op welke wijze wordt de raad door het college in staat gesteld invulling te geven aan zijn
kaderstellende verantwoordelijkheid?
• Welke instrumenten zijn bij de organisatie, college en raad beschikbaar voor het
vormgeven van de kaderstellende verantwoordelijkheid van de raad?
• In hoeverre neemt de raad zelf initiatieven om de raadsagenda in te vullen?
• Hoe evalueert de raad zichzelf in zijn kaderstellende verantwoordelijkheid?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ridderkerk
Ingestuurd door
Claudine Garama
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Berenschot