Skip to main content

De kunst van het verenigen

Datum van publicatie: 2022-04-06

Met de fusie van de Stedelijke Muziekschool en de Kunsten Centrum Groep in 2013 beoogde de raad een aantal nieuwe doelstellingen op het gebied van amateurkunst en cultuur te realiseren. De Rekenkamer Groningen heeft de rol en het functioneren van VRIJDAG bij het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen op het terrein van amateurkunst en amateurkunstverenigingen onderzocht. Er is in kaart gebracht hoe de relatie tussen VRIJDAG en de gemeente is vormgegeven en of deze relatie van invloed is op de door VRIJDAG geleverde prestaties. De hoofdconclusie van het onderzoek is dat niet alle met de fusie beoogde doelen zijn bereikt. Dat ligt deels aan de doelen zelf, die op onderdelen onderling tegenstrijdig zijn en soms te ambitieus. Anderzijds komt het ook door de wijze waarop VRIJDAG invulling geeft aan die doelen. Het gevolg is dat er gaten vallen, in het bijzonder ten aanzien van het gespecialiseerde muziekonderwijs, talentontwikkeling en het bieden van een platform voor amateurverenigingen. De belangrijkste aanbeveling is dan ook dat de gemeente en VRIJDAG scherpere keuzes gaan maken, zowel ten aanzien van de doelen (te veel, soms tegenstrijdig) als met betrekking tot de (inzet van) middelen om die doelen te bereiken en de monitoring daarvan.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is het resultaat van de fusie uit 2013 tussen Stedelijke Muziekschool Groningen en Kunsten Centrum Groep en welke rol speelt VRIJDAG in het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen op het domein amateurkunst en -cultuur?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Groningen
Provincie(s)
Groningen
Ingestuurd door
S. Steenbeek
Onderzoek door
Rekenkamer zelf