Skip to main content

De Kwaliteit van Raadsvoorstellen

Datum van publicatie: 2019-02-26

De gemeenteraad neemt besluiten aan de hand van raadsvoorstellen waarin het te nemen besluit wordt toegelicht. Deze raadsvoorstellen worden veelal voorbereid door het ambtelijk apparaat en komen via het college naar de raad. De raadsvoorstellen moeten de raad in staat stellen hun kaderstellende en controlerende rol goed te vervullen.

In dit onderzoek heeft de rekenkamer een aantal raadsvoorstellen beoordeeld met de vraag of deze van voldoende kwaliteit zijn om de besluitvorming door de raad te ondersteunen. Een raadsvoorstel is volgens de rekenkamer van voldoende kwaliteit als het zelfstandig leesbaar is, op hoofdlijnen het voorgestelde besluit weergeeft en de raad ondersteunt bij het nemen van het besluit. De onderzochte raadsvoorstellen zijn beoordeeld aan de hand van drie kwaliteitsaspecten:
• formele kwaliteit (juiste en volledige toepassing van het format),
• tekstkwaliteit (begrijpelijkheid),
• inhoudelijke kwaliteit (consistent en met aandacht voor gemaakte afwegingen).
De hoofdconclusie van het onderzoek is dat de kwaliteit van de raadsvoorstellen matig tot onvoldoende is, omdat met name de inhoudelijke kwaliteit te wensen over laat.

Centrale onderzoeksvraag

Is de kwaliteit van de raadsvoorstellen zodanig dat ze ondersteunend zijn voor de raadsleden om hun kaderstellende en controlerende rol goed te kunnen vervullen en draagt het voorbereidingsproces in voldoende mate bij aan de kwaliteit?
Deze vraag leidt tot de volgende deelvragen:
1. Aan welke criteria moet een raadsvoorstel voldoen, opdat de raad goed onderbouwde besluiten kan nemen en de uitvoering ervan kan volgen en beoordelen?
2. Voldoen de geselecteerde raadsvoorstellen aan deze criteria en, zo nee, op welke punten is verbetering nodig en mogelijk?
3. Wat vinden de raadsleden van de kwaliteit van de raadsvoorstellen? Zien zij mogelijkheden tot verbetering? Zo ja, op welke punten?
4. Hoe wordt in het voorbereidingsproces aandacht besteed aan de kwaliteit van de raadsvoorstellen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Maastricht
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Marjolein Heesbeen
Onderzoek door
Rekenkamer zelf