Skip to main content

De Leeuwarder Digitale Agenda

Datum van publicatie: 2022-06-14

De Rekenkamer constateert dat de LDA deels aansluit bij de landelijke richtlijnen en deze in ieder geval niet tegenspreekt. De leidende principes in de LDA spelen vooral een rol bij het ontwerpen en selecteren van experimenten, en nog niet of nauwelijks bij de uitvoering, monitoring en evaluatie van de afzonderlijke experimenten en de LDA in zijn geheel. Vanaf de eerste experimenten wordt duidelijk dat de LDA vooral een lerend programma is, waarin ook gewerkt wordt aan concretisering van de leidende principes.

De rekenkamer constateert ook dat in dit stadium van de LDA het niet goed mogelijk is een overall oordeel te geven over de doeltreffendheid van de uitvoering. Dat komt enerzijds omdat de LDA nog een relatief jong programma is waarvan eerst het fundament moest worden gebouwd. De eerste experimenten vonden (pas) in 2020 plaats. Daar staat tegenover dat afgelopen twee jaar wel een aanzienlijk aantal experimenten is opgestart. Een flinke prestatie in twee jaren die sterk in het teken stonden van de Corona-pandemie, met alle beperkingen die dat met zich meebracht. Ook in vergelijking met andere middelgrote gemeenten is dit een prestatie van formaat. Leeuwarden kan wat betreft het experimenteren met digitalisering tot de koplopers worden gerekend. En daarin wordt duidelijk ook steeds meer de samenwerking met externe partijen gezocht als volger, maar soms ook als co-creator.

Centrale onderzoeksvraag

De LDA richt zich op het innoveren en experimenteren met ICT en IM met als doel om oplossingen te bieden voor maatschappelijke vraagstukken. In de agenda zijn twaalf richtinggevende principes geformuleerd. De rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre de LDA aansluit bij landelijke richtlijnen, hoe de twaalf principes in de praktijk richting geven en hoe doeltreffend de agenda tot dusverre is geweest.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Leeuwarden
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Reina Duijtshoff
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
A:N+NE