Skip to main content

de Omgeving geOrdend – Onderzoek naar ruimtelijke plannen en de rol van de Raad in verleden en toekomst

Datum van publicatie: 2020-03-16

De rekenkamercommissie Lochem (RKC) heeft een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van ruimtelijke plannen en planprocessen en de rolneming van de gemeenteraad in de planvorming van de gemeente Lochem. De afgelopen jaren heeft de gemeente Lochem enkele complexe bestemmingsplanprocedures doorlopen en de gemeenteraad zoekt naar een geschikte rolneming in die planprocedures. Tegelijkertijd komt de Omgevingswet eraan, een verandering van de wijze waarop met ruimtelijke plannen en planprocedures wordt omgegaan. De gemeenteraad van Lochem zoekt grip op de wijze waarop de Omgevingswet wordt ingevoerd en de wijze waarop hij daar uitvoering aan kan geven. Het onderzoek is vormgegeven in twee gedeeltes waarin respectievelijk een aantal ruimtelijke plannen en de Omgevingswet zijn onderzocht.

Centrale onderzoeksvraag

  1. Hoe is de (juridische) kwaliteit van plan en planproces geborgd (procesgang, betrekken van belanghebbenden en omwonenden, breedteonderzoek belangen, motivering, rechtszekerheid, zorgvuldigheid, inpassingsplannen) en welke lessen levert dat op?
  2. Welke veranderingen brengt de nieuwe Omgevingswet en wat vraagt dat van de gemeente respectievelijk de gemeenteraad (omgaan met de samenleving, andere rolneming gemeenteraad, keuzemogelijkheden interventie).
  3. Welke aandachtspunten en verbeteringen vragen bij voorrang initiatief van de gemeenteraad, bijvoorbeeld in opdrachten aan het college van B&W of in eigen inzet en opstelling?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie gemeente Lochem
Ingestuurd door
Esther Koeslag (Secretaris Rekenkamercommissie)
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
KplusV