Skip to main content

De praktijk van de Wob bij de gemeente Heerlen een benchmark bij decentrale overheden naar de toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Datum van publicatie: 2022-08-01

Dit onderzoek betreft de toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij decentrale overheden. Het onderzoek bestaat uit een benchmark bij 93 decentrale overheden en een verdiepend onderzoek naar de specifieke situatie in Heerlen.
De resultaten uit de benchmark zijn waar nodig nader toegelicht voor Heerlen. Samenvattend doet de rekenkamer de volgende aanbevelingen:
1. Leg procedures en werkafspraken voor de Wob/Woo vast, zodat er een eenduidige manier van werken ontstaat die herkenbaar is voor bestuur, organisatie en samenleving.
2. Overweeg om de opgave ‘Digitalisering en dienstverlening’ (waarvan Wob-Woo en ‘Archief op orde’ deel uitmaken) ook in de komende jaren voorrang te geven, structureel van financiële middelen te voorzien en zo mogelijk te versnellen. U kunt het college verzoeken deze opgave opnieuw van middelen te voorzien in de meerjarenbegroting 2023-2027.
3. Informeer alle betrokkenen goed en neem hen vanaf het begin mee in het proces van de invoering van de Woo .
4. Verzoek het college een gesprek met de raad voor te bereiden, te faciliteren en te organiseren over openbaarheid en transparantie van het beleid.
5. Vraag het college u te informeren hoe de doeltreffendheid en rechtmatigheid bij het actief en passief openbaar maken van overheids-informatie wordt geborgd.
6. Maak afspraken over de wijze en frequentie waarmee u geïnformeerd wilt worden over de doeltreffendheid en rechtmatigheid
van de passieve en actieve openbaarmaking

Centrale onderzoeksvraag

De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek luidt: Hoe geven de decentrale overheden vorm aan de afhandeling van Wob-verzoeken, in hoeverre gebeurt dit rechtmatig, hoe wordt hierover verantwoording afgelegd, hoe isactieve openbaarmaking geregeld en hoe verhoudt zich dat tot de eisen die de Wet open overheid straks gaat stellen?
Dat leidt tot de volgende deelvragen.
1. Hoe hebben de decentrale overheden de afhandeling van Wob-verzoeken beleidsmatig en organisatorisch vormgegeven?
2. Tot welke resultaten heeft dit geleid?
3. In hoeverre gebeurt afhandeling van Wob-verzoeken rechtmatig?
4. Hoe wordt informatie openbaar gemaakt over de uitkomsten van besluiten op afzonderlijke Wob-verzoeken?
5. Hoe worden volksvertegenwoordigers geïnformeerd over Wob-verzoeken?
6. Hoe is actieve openbaarmaking van informatie beleidsmatig en organisatorisch vormgegeven?
7. Hoe verhouden de antwoorden op vraag 1 t/m 6 zich tot de eisen die de Wet open overheid straks gaat stellen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Heerlen
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Margriet van Tulder
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
Pro Facto