Skip to main content

De praktijk van de Wob; De situatie bij Bloemendaal gespiegeld aan 83 gemeenten in Nederland

Datum van publicatie: 2022-06-15

Bloemendaal beschikt, evenals de overige aan het onderzoek deelnemende gemeenten, niet over
bestuurlijk vastgestelde schriftelijke regels/beleid/afspraken of ongeschreven vaste bestuurlijke
gedragslijnen over de afhandeling van Wob-verzoeken. Wel heeft Bloemendaal hiervoor
werkinstructies. Voorts beschikt Bloemendaal niet over werkinstructies of andere interne afspraken
over actieve openbaarheid.
Over de jaren 2018 t/m 2020 zijn in Bloemendaal in totaal 114 verzoeken ingediend, die door de
aanvrager als Wob-verzoek werden aangemerkt.
Waar nodig wordt in Bloemendaal, overeenkomstig de meeste andere onderzochte gemeenten, om
het verzoek ‘helderder’ te krijgen, aan de aanvrager om schriftelijke toelichting gevraagd en/of een
concretiseringsgesprek gevoerd (circa één op de vijf verzoeken). In circa 60% van de gevallen is in
de periode 2018 t/m 2020 niet binnen de gestelde termijn beslist (gemeenten totaal: circa 50%).
Over de periode 2018 t/m 2020 is veertien maal bezwaar gemaakt op het besluit over het Wobverzoek, waarbij het bezwaar in twee gevallen is ingetrokken. Het percentage bezwaren ligt in
Bloemendaal in lijn met het gemiddelde over alle onderzochte gemeenten.
Het is de RKC niet gebleken dat er aan de raad gestructureerde verantwoording wordt afgelegd
over de uitvoeringspraktijk van de Wob in Bloemendaal.
Bloemendaal kent, in lijn met de andere onderzochte gemeenten, geen beleid wat betreft actieve
openbaarheid. Wel worden de besluiten gepubliceerd.

Centrale onderzoeksvraag

He betrof hier een zogenoemd ‘Doe-mee-onderzoek’ van de NVRR, met als centrale vraag:

‘Hoe geven de decentrale overheden vorm aan de afhandeling van Wob-verzoeken, in hoeverre
gebeurt dit rechtmatig, hoe wordt hierover verantwoording afgelegd, hoe is actieve
openbaarmaking geregeld en hoe verhoudt zich dat tot de eisen die de Wet open overheid straks
gaat stellen?’

In het onderhavige rapport wordt de sitiatie in Bloemendaal gepresenteerd en besproken met als referentie het beeld bij de 83 deelnemende gemeenten.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Bloemendaal
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Pim van der Valk
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
Pro – Facto