Skip to main content

De raadsleden als volksvertegenwoordiger: Ruimte geven, uitdagen, luisteren en besluiten

Datum van publicatie: 31-08-2014

De volksvertegenwoordigende rol van de raad blijft vaak onderbelicht in de onderzoeken van de rekenkamercommissie. Uit het onderzoek komt naar voren dat een herbezinning op de rol van de raad gewenst en nodig is. De raad wil meer ruimte geven aan burgers, organisaties en bedrijven en daarmee een omslag maken van een bepalende naar een faciliterende rol. Het rapport bevat acties en adviezen om de raad te helpen die omslag te maken.

Centrale onderzoeksvraag

Op welke wijze geven de gemeenteraad, de raadsfracties en de raadsleden inhoud aan hun volksvertegenwoordigende rol en waar zijn eventuele verbeteringen mogelijk en wenselijk.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Oisterwijk
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Maaike Mesdag
Onderzoek door
Rekenkamer zelf