Skip to main content

De rode draad – Rekenkameronderzoek door de jaren heen

Datum van publicatie: 2019-09-01

Rode draad conclusies:

  1. Het ontbreken van visie en lange termijn doelstellingen in beleidsstukken;
  2. Het ontbreken van concrete, meetbare doelstellingen, waardoor het voor de raad lastig is zijn controlerende taak uit te voeren. Als deze doelstellingen er wel zijn, dan worden ze vaak niet herzien of geactualiseerd;
  3. Beleidsmaatregelen en projecten worden niet altijd geëvalueerd;
  4. Het volgen van de ‘opvolging van de aanbevelingen van de rekenkamer’ is niet verankerd in de raad, griffie en college;
  5. Meerdere malen zijn besluiten van het college om geen navolging te geven aan een aanbeveling niet gecommuniceerd met de raad.

Rode draad aanbevelingen:

  1. Draag als raad zorg voor de lange termijn doelstellingen en pak daarmee de kaderstellende rol meer op.
  2. Controleer als raad meer op concrete doelstellingen in beleidstukken. Controleer ook meer op de herziening en actualisering ervan. Dit zorgt voor een meer betrouwbare overheid richting de burger en een stabielere koers voor de langere termijn.
  3. Draag er zorg voor dat het college regelmatig de resultaten van maatregelen en projecten met u als raad deelt en vraag om periodieke voortgangsinformatie. Veranker dit in beleidsstukken en controleer hierop.
  4. Veranker de opvolging van de (door de raad aangenomen) aanbevelingen van de rekenkamer in de raad, griffie en college, bijvoorbeeld via een toezeggingenlijst.

Centrale onderzoeksvraag

Welke zijn de meest voorkomend conclusies en aanbevelingen van de onderzoeken die de Rekenkamercommissie van Bloemendaal in de periode 2010-2017 heeft uitgevoerd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Bloemendaal
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Pim van der Valk
Onderzoek door
Rekenkamer zelf