Skip to main content

De sociaal economische vitalisering van het Friese platteland

Datum van publicatie: 28-03-2011

De Noordelijke Rekenkamer publiceert haar rapporten over het onderzoek naar de door de provincies verstrekte subsidies voor het verhogen van de leefbaarheid en werkgelegenheid op het noordelijke platteland. De Rekenkamer gaat in op het toenemend belang dat de provincie en andere overheden (EU) toekennen aan de leefbaarheid en werkgelegenheid in het buitengebied.
Uit het onderzoek komt naar voren dat de subsidie regelmatig niet daar terecht komt waar dit het meest nodig is. Daarnaast subsidiëren de provincies relatief weinig projecten die bedoeld zijn voor verbreding van de plattelandseconomie. Het accent ligt meer op leefbaarheid dan op het scheppen van werkgelegenheid.

Centrale onderzoeksvraag

Sluit de gebiedsgerichte aanpak van de provincie aan op de gesignaleerde knelpunten en wat zijn de gevolgen van deze aanpak voor de realisatie van de provinciale doelstellingen voor plattelandsontwikkeling?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)
Provincie(s)
Groningen, Friesland, Drenthe
Ingestuurd door
N. van Honschoten
Onderzoek door
Rekenkamer zelf