Skip to main content

De toekomst van Groningen Airport Eelde Een analyse van de (toekomst)plannen voor Groningen Airport Eelde

Datum van publicatie: 2023-04-13

De rekenkamer constateert dat de aandeelhouders van GAE, waaronder de provincies Groningen en Drenthe, in 2016 een te rooskleurige analyse opstelden. Het enige positieve scenario was gebaseerd op te optimistische verwachtingen over passagiersaantallen. Provinciale Staten en de gemeenteraden konden moeilijk ‘nee’ zeggen tegen dat scenario en het verzoek om in de luchthaven te investeren. Zij besloten om gezamenlijk voor 10 jaar € 46 miljoen in de luchthaven te steken. GAE werkt momenteel aan nieuwe toekomstplannen waarin zij streeft naar innovatie en verduurzaming van de luchthaven. De aandeelhouders en de Raad van Commissarissen hebben geen onafhankelijk advies ingewonnen om de haalbaarheid van deze plannen te beoordelen. De Noordelijke Rekenkamer heeft externe expertise ingehuurd. De externe deskundigen verwachten dat een groot deel van deze nieuwe plannen van de luchthaven een geringe slagingskans heeft.
De aandeelhouders willen de luchthaven in stand houden omdat zij vinden dat deze een aantal belangrijke functies vervult. De luchthaven zou de regionale economie versterken en belangrijk zijn voor de traumahelikopter, donorvluchten en voor de luchtvaartopleidingen. Hoe groot deze meerwaarde precies is en wat de noodzaak is hiervoor een luchthaven van deze omvang open te houden, is niet bekend. GAE en de aandeelhouders willen het Rijk bewegen om (een deel van) de kosten op zich te nemen. Het Rijk heeft aangegeven dit niet van plan te zijn.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre maken Gedeputeerde Staten een kosten-batenanalyse, baseren zij zich op betrouwbare, onafhankelijke en objectieve gegevens en betrekken zij alle maatschappelijke kosten en baten van de luchthaven bij hun afwegingen en in hoeverre sturen Gedeputeerde Staten in hun rol als aandeelhouders op een doelmatige bedrijfsvoering van GAE?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Noordelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Groningen
Ingestuurd door
L. Schaap
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
CE Delft