Skip to main content

De uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur in Breda

Datum van publicatie: 2022-06-22

De Rekenkamer Breda heeft deelgenomen aan het Doe Mee onderzoek van de NVRR naar De praktijk van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij decentrale overheden. De Rekenkamer heeft daar zelf een deelrapport over opgesteld. Naast algemene conclusies/aanbevelingen zijn ook specifieke conclusies/aanbevelingen voor de gemeente Breda opgenomen. De conclusies luiden:
1. Evenals landelijk besteedt de gemeenteraad Breda weinig aandacht aan de openbaarheid van informatie en de Wob. Zij krijgt ook weinig info.
2. De gebrekkige dossiervorming tav de Wob is een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente Breda. De gemeente Breda heeft uitsluitend de Wob-verzoeken bewaard, niet de antwoorden of de informatie die aan verzoekers zijn gestuurd. Er is dus niet te onderzoeken hoe de gemeente Breda heeft geantwoord.
3. Weinig uitleg over de Wob op de Bredase website en over wanneer/hoe informatie opgevraagd kan worden.
4. Ook de gemeente Breda kampt met onvoldoende ambtelijke capaciteit om Wob-verzoeken snel en goed te kunnen behandelen.
5. De gemeente Breda overschrijdt in zo'n 30% van de Wob-verzoeken de maximale beslistermijn.
6. De gemeente Breda wijst ongeveer de helft van de Wob-verzoeken af. Dat is iets meer dan gemiddeld bij andere gemeenten. Uit de vragenlijsten en dossiers blijkt dat er weinig onderbouwing gegeven wordt tav de afwijzingen en de weigeringsgronden.
7. Evenals andere gemeenten besteedt de gemeente Breda weinig aandacht aan actieve openbaarmaking van informatie.

Centrale onderzoeksvraag

De centrale onderzoeksvraag van het Doe Mee-onderzoek luidt:
‘Hoe geven de decentrale overheden vorm aan de afhandeling van Wob-verzoeken, in hoeverre gebeurt dit rechtmatig, hoe wordt hierover verantwoording afgelegd, hoe is actieve openbaarmaking geregeld en hoe verhoudt zich dat tot de eisen die de Wet open overheid straks gaat stellen?’
Aan de hand van het onderzoek heeft Pro Facto een Factsheet voor alle gemeenten en een factsheet specifiek mbt de gemeente opgesteld. Op basis hiervan heeft de Rekenkamer Breda zelf een deelrapport over de Wob in Breda opgesteld. In het kader van dit onderzoek heeft de Rekenkamer ter verdieping ook gesprekken met de Wob-ambtenaren gevoerd.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Breda
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Juliët Wiggers
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Pro Facto