Skip to main content

De voorbereiding op de decentralisaties in Stichtse Vecht

Datum van publicatie: 26-06-2014

De gemeenteraad is onvoldoende in positie om actief te sturen op de decentralisaties. College en raad praten tot nu toe vooral over visies en uitgangspunten en onvoldoende over concrete doelstellingen en acties. De raad moet helder maken op welke aspecten zij door het college van informatie wil worden voorzien. Dit concludeert de Rekenkamercommissie van Stichtse Vecht in haar eerste onderzoek. Onderzocht is hoe de raad haar kaderstellende en controlerende taken uitvoert bij de voorbereidingen op de decentralisaties in het sociaal domein.

Centrale onderzoeksvraag

“Wat is de stand van zaken in de voorbereidingen van de gemeente Stichtse Vecht op de decentralisaties in het sociaal domein en in welke mate en op welke wijze geeft de gemeenteraad invulling aan haar kaderstellende en controlerende rol?”

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Stichtse Vecht
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Jacqueline Willenborg
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)