Skip to main content

De waarde bepaald/t: de uitvoering van de waardebepaling Wet WOZ

Datum van publicatie: 06-10-2008

Met de Wet WOZ bepaalt de gemeente de waarde van gebouwen. Er is een verschil in waarde geconstateerd die leidde tot klachten. In dit rapport wordt onderzocht hoe de gemeente de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) uitvoert, de waarde bepaalt en belanghebbenden informeert.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe vindt de uitvoering van de Wet WOZ plaats en in het bijzonder de waardepaling en waardevaststelling van onroerende zaken en is de informatievoorziening daarover adequaat?
Deelvragen: welke beleidsvrijheid heeft de gemeente en hoe is die ingevuld?; hoe is de interne organisatie, het beheer en de
administratie van de uitvoering geregeld?; hoe is het uitvoeringsproces rondom taxaties en de taxatiemethodiek ingericht mede in vergelijking tot andere gemeenten; hoe vinden controle en toetsing plaats op taxaties?; wat is de aard en omvang van de bezwaarschriften vanaf 2005?; waaruit bestaan de uitvoeringskosten en hoe verhouden die zich tot de rijksvergoeding?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Koenders
Onderzoek door
Rekenkamer zelf