Skip to main content

Decentralisatie natuurbeleid: de Noordelijke provincies aan zet

Datum van publicatie: 24-03-2014

De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de decentralisatie van het natuurbeleid: de provincies zijn vanaf 2014 verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van de Ecologische Hoofdstructuur, nu Natuurnetwerk Nederland geheten. Vanwege bezuinigingen moesten provincies het beoogde natuurnetwerk verkleinen, de zogeheten herijking van de EHS. Zijn de provincies klaar voor hun taak?
De Rekenkamer constateert dat de drie Noordelijke provincies voor een forse opgave staan bij de inrichting van gronden. Met name de juridische complexiteit van de regels rondom de stikstofproblematiek heeft voor vertraging gezorgd. Verder blijft vaak onduidelijk in welke mate de doelen van het natuurbeleid bereikt worden.

Centrale onderzoeksvraag

Heeft de provincie Groningen zicht op de resterende ontwikkelopgave voor de EHS, is deze opgave haalbaar en betaalbaar en blijkt uit de inzet van beschikbare middelen dat prioriteit wordt gegeven aan het nakomen van de EU-verplichtingen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)
Provincie(s)
Groningen, Friesland, Drenthe
Ingestuurd door
Ingeborgh Petri
Onderzoek door
Rekenkamer zelf