Skip to main content

Decentralisaties

Datum van publicatie: 19-06-2013

De overall conclusie die de Rekenkamercommissie trekt is dat er door de regionale projectorganisatie hard gewerkt wordt om grip te krijgen op de complexe materie en om goed voorbereid te zijn op de overheveling van taken.

Centrale onderzoeksvraag

Voor het onderzoek zijn de volgende deelvragen geformuleerd:
1. Heeft de gemeenteraad kaders gesteld ten aanzien van de voorbereidingen op de decentralisaties in het sociale domein? En zo ja, welke kaders zijn gesteld?
2. Wat is de stand van zaken in de voorbereidingen op de decentralisaties in het sociale domein?
3. Passen het transformatieplan en de projectplannen van de decentralisaties in de gemeentelijke spelregels voor projectmatig werken?
4. Op welke momenten en in welke vorm is door het college aan de gemeenteraad in 2011, 2012 en 2013 informatie verstrekt ten aanzien van de voortgang in de voorbereidingen op de decentralisaties?
5. Zijn door het college aan de gemeenteraad (inhoudelijke) varianten en/of (financiële) scenario’s voorgelegd op basis waarvan de gemeenteraad gewogen keuzes heeft kunnen maken?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Hoorn
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Bianca Klein
Onderzoek door
Rekenkamer zelf