Skip to main content

“Deelnemingen: overzicht en inzicht”

Datum van publicatie: 31-10-2014

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de informatievoorziening aan Provinciale Staten over deelnemingen. Het onderzoek is mede uitgevoerd door Integis BV in opdracht van de Rekenkamer Zeeland.

In dit rapport beschrijft de Rekenkamer de resultaten van het onderzoek naar informatiestromen tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten op het terrein van deelnemingen en doet aanbevelingen om de informatievoorziening te verbeteren en te verhelderen .

Centrale onderzoeksvraag

Op welke wijze worden Provinciale Staten van Zeeland geïnformeerd over zaken met betrekking tot deelnemingen en de daarmee samenhangende risico’s ?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Zeeland
Provincie(s)
Zeeland
Ingestuurd door
Rekenkamer Zeeland/Evi Dombi
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)