Skip to main content

Digitale dienstverlening gepeild

Datum van publicatie: 30-09-2014

In de lijn met de landelijke ontwikkeling op het gebied van e-dienstverlening is HDSR voortvarend gestart met de digitale dienstverlening. In de realisatie is stagnatie opgetreden. Er is geen helder bestuurlijk kader. Met de huidige aanpak van de digitale dienstverlening van het waterschap zullen de in het Nationaal Uitvoeringsprogramma E-overheid (NUP) gestelde doelen niet (tijdig) worden gerealiseerd.

Centrale onderzoeksvraag

Huidige stand van zaken m.b.t. de digitale dienstverlening bij HDSR en in hoeverre wordt hiermee − bezien vanuit de burgers en bedrijven − invulling gegeven aan het bredere beleid voor de overheden.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Provincie(s)
Utrecht, Zuid-Holland
Ingestuurd door
Govert Kamperman
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)