Skip to main content

Digitale dienstverlening in Barneveld

Datum van publicatie: 24-09-2015

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkeling, omvang en kwaliteit van de digitale dienstverlening in de gemeente Barneveld. Uit het onderzoek wordt geconcludeerd dat in de gemeente Barneveld de klantgerichtheid en wensen van inwoners bij de digitale dienstverlening niet leidend zijn. De gemeente laat zich vooral leiden door de landelijke en wettelijke richtlijnen. Daarnaast is de invoering van de digitale dienstverlening vooral techniek- en productgedreven en is het vooral een taak van de ICT-afdeling. Het management is wel betrokken, maar naar de mening van de rekenkamercommissie moet de sturing op dit beleidsterrein meer integraal zijn.

Centrale onderzoeksvraag

Voldoet het beleid in Barneveld op het gebied van digitale dienstverlening aan het landelijk beleid?
Wat is de huidige stand van zaken van de digitale dienstverlening?
Hoe ervaren de inwoners van Barneveld de digitale dienstverlening?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Ingrid Spoor
Onderzoek door
Rekenkamer zelf