Skip to main content

Dijkbezwaren – Onderzoek naar de erfpachtconstructie Dubbele Dijk

Datum van publicatie: 2022-11-10

De Noordelijke Rekenkamer onderzocht de erfpachtconstructie van de provincie Groningen voor het experiment Dubbele Dijk. De rekenkamer concludeert dat de provincie een aanmerkelijk risico loopt in strijd te hebben gehandeld met Europese staatssteunregels. Daarnaast plaatst de rekenkamer kritische kanttekeningen bij de doelmatigheid van de besteding van publieke middelen. Zo zijn er aan de ene kant hoge kosten voor de provincie en het waterschap. Aan de andere kant handelt de provincie traag bij het genereren van opbrengsten uit dit experimentele project.

Centrale onderzoeksvraag

1. Klopt de aanname van de provincie dat dit de enig geschikte locatie was? Het concept ‘dubbele dijk’ kan zowel buitendijks als binnendijks worden toegepast. Waarom is hier gekozen voor de binnendijkse variant?
2. Van welke grondeigenaren had medewerking gevraagd kunnen worden en hebben zij allen een soortgelijk aanbod gekregen als de uiteindelijke contractpartner?
3. Waarom is gekozen voor een erfpachtconstructie en in hoeverre waren aankoop en onteigening als alternatieven voor de gekozen erfpachtconstructie juridisch en praktisch haalbaar? Welke financiële risico’s bracht elk van de alternatieven met zich mee voor de provincie?
4. Hoe is de vergoeding (erfpachtcanon) aan de grondeigenaar tot stand gekomen; waarom heeft er geen taxatie van de gronden plaatsgevonden, wat zou de grond in 2016 waard geweest zijn en in hoeverre is sprake van (al of niet geoorloofde) staatssteun?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Noordelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Linze Schaap
Onderzoek door
Rekenkamer zelf