Skip to main content

Doelen aan de horizon; een andere kijk op de programmabegroting van de gemeente Kerkrade

Datum van publicatie: 2006-12-27

Met de invoering van het duale stelsel werden de taken van de gemeenteraad en het college ontvlecht. De raad concentreert zich met name op het stellen van kaders, het sturen op hoofdlijnen, het uitoefenen van controle en het vertegenwoordigen van de kiezer. Het college bestuurt, voert uit en legt verantwoording af. Deze gewijzigde verhoudingen hebben ook gevolgen gehad voor de begrotingsopzet. De rekenkamercommissie wenst een positieve bijdrage te leveren aan het verder doorontwikkelen van de programmabegroting van de gemeente Kerkrade.
De programmabegroting en de programmarekening moeten voor de raad goed bruikbaar zijn als (bij)sturings-, controle- en verantwoordingsinstrument. De rekenkamercommissie heeft onderzocht in hoeverre dit het geval is. Daarbij is als toetsingskader onder meer gebruikt de ontwikkeling van de programmabegroting, de totstandkoming van de programma’s, de wijze waarop doelstellingen zijn geformuleerd, het aantal doelstellingen en de wijze van sturing. Er is specifiek aandacht geschonken aan programma 11 “Beheer”.
Uit het onderzoek komt naar voren dat een aantal verbeteringen wenselijk en mogelijk zijn. De conclusies en aanbevelingen zijn vermeld in hoofdstuk 6.

Centrale onderzoeksvraag

De volgende onderzoeksvragen stonden centraal:

  1. Is er een relatie tussen alle doelen en alle metingen?
  2. Kunnen aan de hand van de metingen ook daadwerkelijk de doelen worden gemeten?
  3. Zijn de doelen voldoende afgebakend? (SMART)
  4. Zijn de metingen/indicatoren wel de juiste?
  5. Zijn er al metingen uitgevoerd en zo ja: Zijn reeds uitgevoerde metingen aanleiding geweest om doelen of metingen aan te passen?
  6. Wat zijn de leerpunten uit de tot nu toe opgedane ervaringen?
  7. Wat dient er te gebeuren om de programmabegroting beter te laten voldoen als beleids- en controle-instrument van de raad?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Kerkrade
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Bertie Vermeersch-Dortants
Onderzoek door
Anders
Andere onderzoeker
Rekenkamercommissie zelf i.s.m. ambtelijk apparaat