Skip to main content

Doelgroepenvervoer in de gemeente Zeewolde

Datum van publicatie: 2021-11-04

De rekenkamercommissie concludeert uit onderzoek dat de regiotaxi en het leerlingenvervoer in Zeewolde effectief en doelmatig zijn georganiseerd. De gemeente heeft een wettelijke taak om dit vervoer te organiseren. De gemeente voert deze taken uit zoals het hoort. Inwoners die gebruik maken van deze vervoersdiensten zijn over het algemeen tevreden.

De gemeente Zeewolde werkt bij de uitvoering van de regiotaxi samen met de provincie Flevoland en de gemeenten Dronten, Lelystad en Noordoostpolder. Voor 2019 was de regiotaxi georganiseerd via een regiemodel en vanaf 2019 via een callcentermodel. In het rekenkameronderzoek is geen duidelijke meerwaarde van het callcentermodel ten opzichte van het regiemodel naar voren gekomen. Wel zijn met de komst van het callcentermodel in 2019 de kosten voor de regiotaxi voor de gemeente Zeewolde gedaald van ongeveer €350.000,- per jaar naar €180.000,- per jaar. Deze kostenreductie is het gevolg van de toepassing van een andere verdeelsleutel van de kosten, die voor de gemeente Zeewolde voordelig uitpakt. Met name de provincie heeft een groter deel van de kosten voor haar rekening genomen.

De informatie over de regiotaxi ligt verspreid over verschillende organisaties zoals de gemeente en Meerinzicht. Meerinzicht is een samenwerkingsverband van de gemeenten Zeewolde, Harderwijk en Ermelo. Uit het onderzoek komt naar voren dat de digitale informatievoorziening en de bekendheid van de rol van Meerinzicht aandachtspunten zijn.

Centrale onderzoeksvraag

Is het huidige doelgroepenvervoer effectief, worden de gemeentelijke doelen gerealiseerd, en draagt de huidige organisatiewijze bij aan de doelmatigheid?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Ingrid Spoor
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Parteners in Mobiliteit
Onderzoeksbureau 2
I&O Research