Skip to main content

Doelstellingen, risico’s en kansen in het sociaal domein

Datum van publicatie: 30-08-2016

De rekenkamer heeft gekozen voor een domeinbrede verkenning in het sociaal domein, gericht op doelstellingen en SWOT-analyses met stakeholders. De verkenning biedt inzicht in signalen van stakeholders over sterkten, kansen, zwakten en bedreigingen in het Amersfoortse sociaal domein en over hoe die zich tot elkaar verhouden.

Centrale onderzoeksvraag

Het onderzoek geeft op hoofdlijnen antwoord op de volgende onderzoeksvragen:
1. Welke doelstellingen in het sociale domein zijn door de raad vastgesteld?
2. Is er een goede weg aangelegd om deze doelstellingen te realiseren, zijn de doelstellingen bruikbaar en meetbaar en hoe ver staat de gemeente Amersfoort?
3. Wat zijn sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van het huidige beleid en de uitvoering daarvan?
4. Welke strategieën kunnen ingezet worden om sterktes en kansen optimaal te benutten, rekening houdend met de zwaktes en bedreigingen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Amersfoort
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Marleen van den Nieuwendijk
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)