Skip to main content

Doorwerking onderzoeken klachtenafhandeling en minimabeleid

Datum van publicatie: 2023-04-30

De rekenkamer wil met haar rapporten bijdragen aan beter beleid en het bereiken van maatschappelijke effecten. Om die reden wil de rekenkamer inzicht krijgen in de mate waarin de aanbevelingen van eerder uitgevoerde onderzoeken door de Raad, het College en de
ambtelijke organisatie zijn opgepakt en uitgevoerd.
De rekenkamer hanteert als uitgangspunt om anderhalf tot twee jaar na afronding van een onderzoek een QuickScan te houden naar de ‘doorwerking’ van de aanbevelingen. In de rapportage doet de rekenkamer verslag over de doorwerking van de onderzoeken naar klachtafhandeling en minimabeleid die de rekenkamer in 2021 heeft uitgevoerd.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre zijn de door de gemeenteraad overgenomen aanbevelingen van de rapporten van de rekenkamer IJsselstein omgezet in concrete
beleidsmaatregelen/- ontwikkeling en wat zijn de verklaringen voor het wel of niet (volledig) uitvoeren van de aanbevelingen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
IJsselstein
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Barbara IJsselmuiden
Onderzoek door
Rekenkamer zelf