Skip to main content

Doorwerkingsonderzoek: richtingwijzers voor kaderstelling en financiele projectbeheersing

Datum van publicatie: 18-01-2017

De rekenkamer Zeist verrichte een doorwerkingsonderzoek naar de mate waarin haar aanbevelingen uit het onderzoek Richtingwijzers voor kaderstelling invulling hebben gekregen. En verkende in een beperkt extra onderzoek de inrichting en werking van de financiële projectbeheersing in de gemeente Zeist.

Centrale onderzoeksvraag

Doelstelling en vraagstelling
Het onderzoek heeft tot doel om meer inzicht te geven in de wijze waarop, de mate waarin en de
redenen waarom de aanbevelingen uit het onderzoek Richtingwijzers voor kaderstelling al dan niet zijn
opgevolgd. Door dit implementatieonderzoek te verrijken met een focus op de projectbeheersing, levert
dit onderzoek bovendien:
– inzicht in de financiële sturingsmogelijkheden van de gemeenteraad in het bijzonder;
– inzicht in de kwaliteit van de inrichting en organisatie van de financiële projectbeheersing.
De doelstelling van het onderzoek leidt tot de volgende centrale vragen:
1) Heeft het rekenkameronderzoek Richtingwijzers voor kaderstelling doorwerking gehad en zijn de
aanbevelingen door gemeenteraad en college opgevolgd?
2) Hoe is de financiële (project)beheersing in de gemeentelijke organisatie georganiseerd en biedt die
inrichting de gemeenteraad optimale financiële sturings- en controlemogelijkheden?
3) Welke aanbevelingen voor verbetering kunnen worden gedaan?
Deze hoofdvragen zijn geoperationaliseerd in de volgende tien deelvragen:
Implementatie rekenkameronderzoek Richtingwijzers voor kaderstelling
1. In hoeverre zijn de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek Richtingwijzers voor kaderstelling
opgevolgd?
2. Wat zijn verklaringen voor het niet (volledig) uitvoeren van aanbevelingen?
3. Hoe wordt de gemeenteraad over de uitvoering geïnformeerd?
Financiële (project)beheersing
4. Hoe is de financiële (project)beheersing in Zeist ingericht?
5. Welke bevoegdheden en sturingsmogelijkheden heeft de gemeenteraad bij financiële
(project)beheersing?
6. Zijn er (kwalitatieve) verbetermogelijkheden in de financiële (project)beheersing in Zeist? Zo ja,
welke?
7. Hoe is de informatievoorziening door het college over financiële (project)beheersing aan de
gemeenteraad geregeld?
8. Is de kwaliteit van de informatievoorziening door het college voldoende toegesneden op de kennis
die de gemeenteraad heeft? Zo nee, hoe kan dit worden verbeterd?
9. Heeft de gemeenteraad voldoende kennis om stukken die betrekking hebben op financiële
(project)beheersing te doorgronden? Zo nee, hoe kan dit worden verbeterd?
10.Welke aanbevelingen voor verbetering kunnen worden gedaan?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Zeist
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Brenda Bouwhuis
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Necker van Naem