Skip to main content

Duurzaam inkopen en aanbesteden – provincie Utrecht

Datum van publicatie: 11-04-2012

Bij het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de provincie is ‘duurzaamheid’ een aspect dat in toenemende mate aandacht krijgt. Op rijksniveau zijn er kaders en criteria ontwikkeld voor duurzaam inkopen. De Rekenkamer heeft de kwaliteit van het duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid van de vier Randstadprovincies en de uitvoering daarvan onderzocht. De uitkomsten van het onderzoek zijn beschreven in een Bestuurlijke nota en een Nota van bevindingen. De Bestuurlijke nota bevat de conclusies en aanbevelingen voor de provincie Flevoland, de bestuurlijke reactie van Gedeputeerde Staten en een provincievergelijking. De onderliggende bevindingen zijn beschreven in de Nota van bevindingen.

Centrale onderzoeksvraag

De onderzoeksvragen luiden:
A. Wat is de kwaliteit van de kaders aan de inkoop en aanbesteding worden gesteld?
B. In welke mate is er bij de provincie sprake van duurzaam inkopen en aanbesteden?
C. In welke mate werken de vier Randstadprovincies samen op het gebied van inkoop en aanbesteding?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
Onderzoek door
Rekenkamer zelf