Skip to main content

Duurzaam inkopen en SROI in Westerveld

Datum van publicatie: 2022-09-19

Op basis van dit onderzoek concluderen wij dat:
– de gemeente Westerveld ten aanzien van duurzaamheid bij inkopen geen duidelijke beleidsdoelen maar
meer algemene uitgangspunten heeft geformuleerd. Voor de uitvoering ontbreekt het op dit moment aan
heldere kaders en richtlijnen om deze uitgangspunten bewust en expliciet toe te passen.
– voor de toepassing van SROI wel duidelijke(re) doelen in het beleid zijn opgenomen. Voor SROI geldt
daarentegen dat deze doelen niet concreet en meetbaar zijn gemaakt en dat de uitvoering op dit moment
niet plaatsvindt in lijn met de doelen.
– er in de praktijk geen verantwoording plaatsvindt richting de raad over de toepassing van duurzaam
inkopen en SROI.
– vanwege het ontbreken van doelen op het vlak van duurzaamheid bij inkopen, het in de praktijk niet
toepassen van het SROI-beleid en het ontbreken van rapportages over de toepassing van duurzaam inkopen
en SROI, het niet inzichtelijk is in welke mate praktische effecten worden gerealiseerd.
– er in de praktijk wel voorbeelden op individueel casusniveau zijn waaruit blijkt dat er aandacht is voor
duurzaamheid bij inkopen. Dit is echter het resultaat van de inzet van individuele medewerkers en niet
door de uitvoering van een systematisch opgezet inkoopbeleid gericht op het realiseren van duurzaam
inkopen en SROI.
– daarmee de opzet en werking van het beleid ten aanzien van duurzaam inkopen en SROI niet doeltreffend
is.

Centrale onderzoeksvraag

Op welke wijze past de gemeente de ambities ten aanzien van SROI en duurzaamheid toe bij haar inkopen en wat zijn
daarvan de praktische effecten? Hoe vindt de verantwoording richting de raad hierover plaats? En op welke manier kan de
gemeente de realisatie van deze doelen nog meer bereiken en daar de raad blijvend over informeren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Westerveld
Ingestuurd door
Secretaris rekenkamer Westerveld
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
TwynstraGudde