Skip to main content

Dwaallichten boven de Peel

Datum van publicatie: 2022-04-22

De Zuidelijke Rekenkamer heeft onderzoek uitgevoerd naar de realisatie van natuurdoelstellingen. Daarbij is de
focus gelegd op Natura 2000 gebied de Peelvenen, dat zich bevindt op de grens van Limburg en Noord-Brabant. De Peelvenen vormen een van de laatste gebieden in Nederland waar hoogveen voorkomt. Het is nationaal en Europees beschermd vanwege haar bijzondere en kwetsbare natuur. De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek van de rekenkamer zijn:
1. De realisatie van natuurdoelstellingen in de Peelvenen loopt gevaar. Noord-Brabant en Limburg kunnen meer doen aan betere monitoring en evaluatie en sturing op de randvoorwaarden.
2. Aanpalend ruimtelijk beleid voor de Peel blijkt in de praktijk onvoldoende verenigbaar met de natuurdoelstellingen. Brabant en Limburg zullen keuzes moeten maken in de afweging van belangen om te komen tot een eenduidig ruimtelijk kader.
3. De gebiedsgerichte aanpak voor de Peel blijft vooralsnog sterk conceptueel van aard. Snelle concretisering in plannen en maatregelen is nodig om effectieve en doelmatige keuzes en maatregelen te kunnen nemen voor de toekomst.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de stand van zaken in de Peelvenen, wat zijn de beoogde en behaalde resultaten van het gevoerde beleid, de bestede middelen
en lessen voor de toekomst?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Zuidelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Ard Schilder
Onderzoek door
Rekenkamer zelf