Skip to main content

Een optimale route? Het wegenbeheerproces in Neder-Betuwe

Datum van publicatie: 16-05-2016

De rekenkamercommissie Neder-Betuwe heeft een onderzoek ingesteld naar het wegenbeheer in de gemeente. Met dit onderzoek is de wijze waarop de verschillende bestuursorganen van de gemeente zich inspannen om het wegenbeheerproces optimaal uit te voeren inzichtelijk gemaakt.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe komen de kaders voor het wegenbeheer in de gemeente Neder-Betuwe tot stand en in hoeverre worden deze kaders doeltreffend en doelmatig uitgevoerd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Neder-Betuwe
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Erwin van der Neut
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)