Skip to main content

Een taak voor de boeg, onderzoek naar aanpak knelpunten functioneren wijkteams

Datum van publicatie: 2018-01-12

Sinds de invoering van de drie decentralisaties in het sociaal domein op 1 januari 2015, functioneren in Barendrecht vier wijkteams. Evenals in het overgrote deel van de Nederlandse gemeenten, functioneren deze teams ook in Barendrecht nog niet probleemloos. De rekenkamer heeft onderzocht welke knelpunten er zijn in het functioneren van de Barendrechtse wijkteams en of het college die knelpunten adequaat aanpakt.

De vier wijkteams in Barendrecht hebben tot taak tijdig ondersteuning te bieden aan inwoners van alle leeftijden. Het kan bijvoorbeeld gaan om ondersteuning bij opvoedproblemen, gedragsproblemen, ouderenproblematiek, relatieproblemen, eenzaamheid, schulden en huiselijk geweld.

Uit het onderzoek blijkt dat de wijkteams wachtlijsten hebben. Dit betekent dat de gemeente niet kan waarborgen dat inwoners tijdig ondersteuning krijgen. De wachtlijsten worden volgens het onderzoek onder meer veroorzaakt doordat wijkteammedewerkers teveel tijd kwijt zijn aan administratieve taken en doordat zij er nauwelijks in slagen om de ondersteuning af te sluiten en over te dragen aan anderen. Familie, vrienden of organisaties in de wijk, zoals welzijnsorganisaties, jongerenwerk en kerken zouden na enige tijd de ondersteuning moeten overnemen, maar dat lukt dus bijna nooit. De gemeente heeft hiervan te hoge verwachtingen.

Centrale onderzoeksvraag

Welke knelpunten zijn er in het functioneren van wijkteams, welke gevolgen hebben deze voor de resultaten die ze bereiken en is te verwachten dat de gemeente de knelpunten zal oplossen met de doorontwikkeling van het sociaal domein?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Barendrecht
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Kees de Waijer
Onderzoek door
Rekenkamer zelf