Skip to main content

Een wakker woonbeleid?

Datum van publicatie: 2022-01-13

In heel Nederland is sprake van een overspannen woningmarkt en schaarste aan betaalbare woningen voor doelgroepen als jongeren en starters. Lochem is daarop geen uitzondering. Hoe wakker is de gemeente en de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan bij deze signalen? Is de raad in staat om resultaatgericht op te treden? Zeker het afgelopen jaar staat het onderwerp woonbeleid vaak op de politieke agenda. Wat kan de gemeente en de Raad zelf doen om het gebruik van de bestaande voorraad en het bouwen van nieuwe woningen in de gewenste richting te sturen? Volop actuele vragen. Voor de rekenkamercommissie was dit een goede aanleiding om de uitvoering van de Woonvisie 2018-2025 en het gemeentelijk instrumentarium, vooral op het thema beschikbaarheid en betaalbaarheid, te onderzoeken. Wat kan de raad leren van de aanpak van het woonbeleid in de afgelopen jaren en hoe kan de raad effectief inspelen op de jongste ontwikkelingen?

Centrale onderzoeksvraag

β€œIn hoeverre zijn de gemeentelijke doelen op het gebied van wonen door de gemeente in de afgelopen vijf jaar gerealiseerd en welke mogelijkheden voor (bij)sturing heeft de gemeenteraad op dit terrein met focus op beschikbaarheid en betaalbaarheid?”
Op welke wijze kan het instrumentarium beter worden benut?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie gemeente Lochem
Ingestuurd door
Esther Koeslag
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Atrive