Skip to main content

Effect van de rekenkamerrapporten in de raadsperiode 2010 – 2014

Datum van publicatie: 24-03-2014

De Rekenkamer heeft in de periode van 2010 tot en met begin 2014 een aantal onderzoeken uitgevoerd en daarover rapporten uitgebracht. Met dit onderzoek is nagegaan of deze rapporten effecten hebben gehad en zo ja, welke.

Centrale onderzoeksvraag

De volgende vragen zijn voor het onderzoek leidend:
1. Hoe is de keuze van de onderzoeken tot stand gekomen?
2. Zijn de onderzoeken uitgevoerd volgens het bepaalde in de Verordening en de met de gemeenteraad c.q. de klankbordgroep gemaakte afspraken?
3. Welke aanbevelingen van de onderzoeksrapporten zijn door de gemeenteraad overgenomen bij de vaststelling van het raadsbesluit?
4. Is het raadsbesluit door het college van burgemeester en wethouders uitgevoerd en wanneer?
5. In hoeverre is de gemeenteraad daarover geïnformeerd?
6. Hoe hebben de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de griffie daarbij een rol gespeeld?
7. Is er sprake van conceptuele doorwerking?
8. Welke ‘zachte’ en ‘harde’ factoren hebben een rol gespeeld?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamerdirecteur van Nieuwkoop
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Hans Slooijer
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)