Skip to main content

Effectiviteit integratiebeleid gemeente Amersfoort

Datum van publicatie: 30-11-2017

Dit rekenkameronderzoek is erop gericht inzicht te verkrijgen in de wijze waarop integratie tegenwoordig – nu het geen specifiek beleidsveld meer is – is vormgegeven binnen verschillende beleidsvelden, gemeentelijke afdelingen en (externe) organisaties. Daarnaast wordt in dit onderzoek inzicht geboden in de opbrengsten en effecten van het integratiebeleid.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe ziet het integratiebeleid ten behoeve van volwassen nieuwkomers van de gemeente
Amersfoort eruit en in hoeverre is de huidige aanpak effectief op het vlak van huisvesting,
taalonderwijs en participatie?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Amersfoort
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Marleen van den Nieuwendijk
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Regioplan Beleidsonderzoek B.V.