Skip to main content

Effectiviteit Rekenkamerrapporten. Doorwerking = Vaststellen, uitvoeren en afhandelen

Datum van publicatie: 2023-05-25

De rekenkamercommissie Montferland heeft onderzoek gedaan naar de informatievoorziening en de sturingsmogelijkheden van de gemeenteraad in het sociaal domein. De aanleiding was dat door een grote meerderheid van de fracties aangegeven werd behoefte te hebben aan zicht en grip door de raad op het sociaal domein. Het onderzoek is geen traditioneel rekenkameronderzoek. Het is erop gericht om in gezamenlijkheid met raad, college en organisatie te komen tot een monitormodel dat tegemoetkomt aan de informatie- en sturingsbehoefte van de gemeenteraad.

Centrale onderzoeksvraag

In welke mate zijn de aanbevelingen uit onderzoeken opgevolgd en welke leerpunten zijn hieruit te trekken voor de rekenkamercommissie Montferland, de ambtelijk organisatie, het college en de gemeenteraad?
De centrale onderzoeksvraag wordt door de volgende deelvragen in het onderzoek beantwoord:
1. Hoe zijn de onderzoeken en de aanbevelingen ervaren?
2. In welke mate zijn de aanbevelingen uit onderzoeken opgevolgd door de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie?
3. Welke afspraken zijn er gemaakt over de wijze waarop het college aan de gemeenteraad rapporteert over de voortgang van de implementatie van de aanbevelingen en hoe functioneren deze?
4. Wat kunnen de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie en RKC leren uit de beantwoording van voorgaande vragen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Montferland
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Marie-Cécile Heuvelmans
Onderzoek door
Rekenkamer zelf